خوجالي

خوجالي سوي قيريمي

تروريسم كرد در تبريز

+0 به يه ن

اگر غفلت كنيم ، خوجالي هاي ديگري در غرب آذربايجان و حتي تبريز شكل خواهد گرفت. سند زير را بخوانيد و به اشتراك بگذاريد.