خوجالي

خوجالي سوي قيريمي

چنگيز مصطفايف كيمدير؟

+0 به يه ن

چنگيز مصطفايف(20 آگوست 1960-15 زوئن 1992)  يكي از روزنامه نگاران مشهور و مستقل اذربايجان بود كه پس از مرگش دولت آذربايجان نشان "قهرمان ملي آذربايجان" را به وي اعطا نمود. چنگيز مصطفايف بدون هيچ سابقه يا مدرك دانشگاهي در زمينه روزنامه نگاري(بجز يك سال آموزش در اين كار) فيلمي از روزهاي آغازين جنگ قره باغ ساخت كه بخش اعظم آن در خط مقدم فيلم برداري شد و علت مرگ وي نيز زخم خمپاره در يكي از اين فيلم برداريها بود.

وي پشت دوربيني بود كه صحنه هاي وحشي گري ارامنه را در سال 1992 در شهر خوجالي ثبت كرد. براي ضبط اين مستند ، وي مجبور بود از يك هلي كوپتر ارتش استفاده كند كه بشدت زير آتش سنگين دشمن بود. وي توانست فيلمي را ظبط كند كه شواهد حاكي از فاجعه خوجالي را را به جهانيان نماياند. اين فيلم صدها جسد پراكنده در دشتهاي پوشيده از برف خوجالي را نشان ميداد.

اين فيلم همراه با توضيحات چنگيز مصطفايف بود كه همزمان با فيلم برداري از اين جنايات به شدت ميگريست. اين فيلم كشتار وحشيانه صدها زن و مرد سالخورده و كودك توسط ارامنه را بر جهانيان آشكار ساخت. بنا بر گفته برادر چنگيز، وي توانست در طول 8 ماه حدود 18 فيلم مسنتد در مورد جنگ قره باغ بسازد.